Ροή γύρω από σφαίρα...


Ροή γύρω από ημισφαίριο...Πειραματική διάταξη για την μέτρηση ιξώδους ρευστού...Λήψη μέτρησης για τον υπολογισμό ιξώδους ρευστού...Ροή μέσα σε ρευστό - Φλέβα ...Πειραματική διάταξη για την "Φλέβα" ...